ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ధనవంతుడు.

Mansa Musa I of Mali is the richest person who ever lived

ఫోర్బ్స్ 1987 నుంచి ప్రపంచ ధనవంతుల జాబితాను విడుదల చేస్తూ వస్తోంది. ఈ లెక్కలన్నీ డాలర్ రూపంలో ఉంటాయి. ఇలాంటి జాబితాలతోనే బిల్ గేట్స్, జెఫ్ బెజోస్, వారెన్ బఫెట్ ఇలా ప్రపంచ కుబేరుల గురించి ప్రపంచానికి తెలుస్తోంది, కానీ ప్రపంచానికి…

Read more »